2011. január 29., szombat

Anton Pavlovics Csehov

TOVÁBBI IRODALOM TÉTELEK LISTÁJA

Anton Pavlovics Csehov : A sirály

A Sirály (1896) című darabnak sincs cselekménye. Tárgya az emberi lét szomorúsága, a remények
és az életcélok széthullása. Csehov műveiben mindenki boldogtalan és magányos.
A szereplők valamennyien zátonyra futott életű emberek. Hiába keresik egymást, a lelkek között
nincs közös érintkezési pont, s így kölcsönösen szerencsétlenné teszik életüket.
A beszélgetések színtere Szorin vidéki birtoka. Ide érkezik rövid nyári pihenésre húga, a híres
színésznő, Arkagyina szeretőjével, a sikeres regényíróval, Trigorinnal együtt. A birtokon él még
Arkagyina 23 éves fia, Trepljov is a jószágigazgató feleségével és leányával. Gyakori vendég
közöttük Dorn, az orvos is.
Az emberek közötti igazi kapcsolat lehetetlenségének leginkább szembeötlő tünete, hogy mindenki
másba szerelmes. Medvegyenko, a havi 23 rubeles szegény tanító Másába szerelmes, de a
jószágigazgató lánya Trepljovért rajong –hiába. Ezért gyászolja önmagát, ezért jár fekete ruhában.
Trepljov menyasszonyának számított már Nyina, a szomszéd földbirtokos félárva leánya. Boldogok
is voltak eddig, de a színészői ábrándokat kereső Nyina váratlanul beleszeret Trigorinba. S
felajánlja neki önmagát. Az emlékbe átadott medalion titkos üzenete: „Ha valaha kell majd neked az
életem, csak gyere és vidd.”
A színésznőt és az írót többéves szerelmi viszony fűzi össze, de most Trigorin hirtelen szerelmes
lesz Nyinába. A jószágigazgató felesége, Polina Andrejevna az 55 éves doktort, Dornt nyaggatja,
hogy vegye magához, de az orvos egyre jobban csodálja a színésznőt.
De nem csupán a viszonzatlan szerelem az általános boldogtalanság forrása, a darab hősei jórészt
önmagukkal is meghasonlott emberek.
A 60 éves Szorin, a birtok gazdája 28 évig szolgált törvényszéken. Most nyugdíjasként csak
kénytelenségből él falun, de nem képes megszokni a vidéki életet. Fiatalkorában író szeretett volna
lenni, de nem lett; szépen akart beszélni, de förtelmesen beszél; mindig meg akart nősülni, de
agglegény maradt. Öregen, rejtegetve érzelmeit, maga is szerelmes Nyina Zarecsnajába.
Nyina mindig menekül hazulról. Apja meg a mostohaanyja vigyáznak rá, nehogy színésznő legyen.
Egyébként vagyontalan, mert apja mindent második feleségére íratott.
Trigorin számára robottá vált az írás kényszere, a legszívesebben csak horgászna.
Trepljov pedig elmúlt már 20 éves, és nem vitte semmire: harmadévesen kikerült az egyetemről, s
most nem tudja, kicsoda, micsoda, hiszen mindenki a nagy színésznő fiát látja benne. Első írói
próbálkozása, merészen újító drámája kudarcot vallott. Ez elkeseríti, s még inkább tudatosítja benne
anyjával szembeni ellentmondásos viszonyát. Haragszik anyjára, mert Trigorin szeretője. Féltékeny
Trigorinra Nyina miatt is, ezért ki akarja hívni párbajra.
Anyja csak unatkozik és féltékeny Nyinára, éppen ezért ingerlékeny. Trepljovval éles szópárbajt
vív, s ez az összecsapás a fiatalember teljes összeroppanásával végződik. A kétségbeesett Trepljov
már előzőleg öngyilkosságot kísérelt meg.
A két év, amely a 3. és 4. felvonást elválasztja, csak tovább mélyítette az emberi sorsok tragédiáját.
Mása a tanító boldogtalan felesége lett. Dorn külföldi utazgatással menekült Szorin felesége elől.
Nyina megszökött hazulról, s beállt színésznőnek, majd összeállt Trigorinnal; gyerekük is született.
A csalódott Nyinának nem sikerült hírnevet szereznie, vidékre került. Trepljovval sohasem volt
hajlandó találkozni, csak később küldözgetett neki leveleket, „Sirály” aláírással. Apja és mostohája
kitagadta, hallani sem akarnak róla.
A 4. felvonásban ismét együtt vannak a korábbi szereplők: Szorin betegsége miatt jönnek most a
birtokra. Pár percre visszatér a színhelyre Nyina is, hiszen mindig úgy vonzotta valami ehhez a
tóhoz, akár a sirályt.
Trepljov széttépi kéziratait, és főbe lövi magát, a színfalak mögött. A befejezésben van valami
ironikus: a dörrenés hangjára ugyan összerezzen a színpadon kártyázó társaság, de más nem
történik, marad minden a régiben. „Szétrobbant egy éteres üveg” –mondja Dorn rejtélyesen. Még
Arkagyinának sem árulják el az igazat. Az orvos megjegyzése jelképesen is felfogható: megszűnt
létezni egy mások számára nem sokat jelentő ember, mintha valóban egy palack hullott volna
darabokra.
A sirály Nyina számára a boldogságot, a szabadságot jelképezi, ugyanakkor megsebzett életét,
Trigorin által eldobott szerelmének kudarcát is. Trepljov szemében az általa lelőtt sirály későbbi
öngyilkosságát sejteti. Mikor Nyina lába elé teszi az élettelen madarat, ezt mondja neki:
„Nemsokára ugyanígy megölöm magamat is.” Trigorinnak egyszerű novellatéma a sirály, és maga
Nyina is.
A 4. felvonásban Trigorin már ugyanúgy nem emlékszik megunt szeretőjére, Nyinára, mint ahogy
teljesen megfeledkezett arról, hogy két évvel korábban kitömette a lelőtt madarat.
Ábránd és valóság ellentmondását jelképezi a két évvel korábban felépített és már semmire sem jó
színpad.
Az emberek közötti kapcsolatok hiábavalóságát érzékelteti több helyen is a sajátos csehovi
dialógusképzés. A szereplők alig-alig figyelnek egymásra. Ezért szokás ezeket a párbeszédeket
„párhuzamos monológoknak” nevezni


Arany János költészete

Ágnes asszony (1853.):
A népi témához adekvát (=illik) a verselés, a felező nyolcas. Csak a refrént írja anapesztusokban, fölidézve ezzel az antik siratóénekeket. A refrén ily módon az egyedi esetet általános érvényűvé tágítja, könyörgéssé Ágnes asszonyért, az áldozatért és valamennyiünkért. Arany ily módon beilleszti balladáját az irodalom azon meghatározó vonulatába, mely szerint a művészet igazi célja a könyörgés artikulációja a kegyelem jegyében.
A bűn értelmetlensége tükröződik a büntetés ill. a bűnhődés folyamat értelmetlenségében. Ágnes asszony a Danaida-sors megtestesítője és újkori példázata. De míg az antik monda alakjai föloldozást nem kapnak, a keresztény–kálvinista Arany világképében mi csak a bűnhődés fázisát, annak végpontjáig követjük nyomon, a lehetséges folytatás, a kegyelem gesztusa már túl van a vers világán. Arany kivételes lélektani hitelességgel ábrázolja az elme tisztánlátásáért folytatott küzdelmet, az állandó önreflexiót, mely paradox módon már szimptómája az elme megbomlásának. Hatásosan él a folyamat bemutatásában a poliszémák (=több jelentésű szó) és a homonímák (=azonos alakú szó) stilisztikai lehetőségeivel.

Tetemre hívás (1877.):
A bűn az élet játékként való felfogása, ezért bűnhődik Benő és Kund Abigél is. A bűnhődés folyamata, ill. a büntetés a korábbi balladáknak megfelelően történik. A történet nagyobb részét azonban az apa kérlelhetetlen igazságkutatása teszi ki, s e bizonyosságkeresésben hasonlóságot mutat fel fiával is. Talányos Arany viszonya az apához, hiszen értelmezhetjük úgy, hogy a világ nem épülhet bűnre, nem maradhat megtorlatlanul az erkölcsi világrend megsértése, ugyanakkor a se istent se embert nem ismerő magatartásban van valami démonikus és erkölcsileg kérdéses is. A Tetemre hívás az egyik legtudatosabban megalkotott ballada. A fölütés nem csupán a helyszín bemutatása és propozíció, hanem egyúttal dantei rájátszás is, az eltévedtség és zűrzavar tárgyiasítása is. A helyszín és a nevek kiválasztása az általánosító jellegen túl az akusztikus hatás függvénye, mint ahogy ezt erősítik a tudatosan kiválasztott régies kifejezések is. A vers zeneiségét az egyik legdallamosabb versláb, a daktilus biztosítja. Ezeket hol megtorpantja, hol fölgyorsítja Arany.
Éjféli párbaj

Tengeri-hántás (1877.):
A népi témájú ballada sajátossága, hogy benne Arany a ballada műfaji keletkezéstörténetét is bemutatja; az elbeszélő feladata, hogy kukoricahántás közben szórakoztassa a résztvevőket, ugyanakkor erkölcsi tanítást is adjon a fiataloknak. A megesett lány konvencionális története Arany erkölcsi felfogásának szigorodásáról tanúskodik, s a bűnértelmezés a lavina-effektus már megismert módszerén alapul. A strófák 5. sora vagy jelképesen értelmezi a történetet, vagy kapcsolatot teremt a hallgatósággal, hangulatilag erősítve föl a történetet. A büntetés most is az elme megbomlása, a hallucináció és vízió, s ennek következménye a halál.

ARANY JÁNOS TÉTELEK LETÖLTÉSE:Ady Endre költészeteSzerelmi líra
Szerelmi líráját 3 korszakra tudnám osztani; két nagyobb és egy kisebb korszakra.
Az első korszak megalkotója Diósyné Brüll Adél, egy párizsi kereskedő felesége. A hozzá eljuttatott
magyar folyóiratokban olvasta először Ady Endreverseit, s 1903-ban már azzal a szándékkal tért
haza Nagyváradra, hogy
kiemeli ezt a tehetséges ifjú költőt a “nyomorból”, s támogatni fogja. Ady a találkozás után
hamarosan beleszeretett az asszonyba, aki idősebb, vagyonosabb volt Adynál, s zsidó. Ezek a
kezdetektől még nem okoztak problémát, de később pont ezek a jelzők szerelmük megszakadásának
megindítói. A Léda – ahogy verseiben hívta az asszonyt – korszak 1903-tól, megismerkedésüktől
1912-es szakításukig tartott. S bár szerelmük tele volt ellentmondással, rengetegen támadták őket,
mégis SZERELEM volt az övék. Ady Lédában, az asszonyban nem csak a szexuális partnert látta,
hanem lelki társnak tekintették egymást, kik mindent elmondanak egymásnak, és szeretnek.
A kezdeti őrjítő vágyat mutatja meg a “Meg akarlak tartani” (1904) című vers. Szerelmük
beteljesedett, mégis Ady nem hiszi, hogy kapcsolatuk tartós lehet. Érzi, hogy rabjává vált az
asszony, mégis már-már elűzné, mert annyira szereti. Tükröződik a versben egy se vele-se nélküle
kapcsolat kezdete, mely egész szerelmüket végig kísérte:

“… Meg akarlak tartani téged,
Ezért választom őrödül
A megszépítő messzeséget.
Maradjon meg az én nagy álmom
Egy asszonyról, aki szeret
S akire én örökre vágyom.”
Egy másik versében, az 1906-os “Örök harc és nász” c. versében már be is vallja, hogy
szerelmüket csatározás övezi.
“… Én asszonyom, ugy-e, hogy így lesz?
Örök lesz a mi nagy csatázásunk
S örök a nászunk.”
Az állandó csatázás oka két erős, ellentmondást nem tűrő egyéniség. Mégis Ady igazán Léda
mellett nőtt fel. Az asszony tanította meg az életre, ápolta, ha kellett, s fordított is, ha arra volt
szükség. Kapcsolatuk kezdett Ady számára túlságosan is elmélyülni, már kötöttségekkel járt
számára, s az örök lázadó Ady az iránta érzett szerelem ellenében sem tudta elviselni. Léda
öregedett kapcsolatuk 9 éve alatt, s Ady még csak akkor lett igazi felnőtt. “Kinőtte” Lédát. Az
asszony kötöttséget, megalkuvást akart, Ady ezt elutasította. Az utolsó időkben rengeteget
veszekedtek, s már mindketten tudták, ha szerelmük talán nem, de az egyesek számára oly
megbotránkoztató kapcsolatuknak hamarosan vége. 1912-ben Léda Pestre utazott, és kierőszakolt
egy utolsó találkozót, ám sok sikere nem volt. Sokáig halogatták mindketten, a végső szót Ady
mondta ki a kegyetlen “Elbocsátó szép üzenet“-tel. Már a második sorban közli, ez már végleges:
Hát elbocsátlak még egyszer, utószor”. Gyötri benne Lédát, közli, hogy már régóta érlelődik ez a
szakítás. Megszégyeníti kapcsolatukat, kegyetlenségében meghazudtolja szerelmüket: “sohasem
kaptam, el hát sohasem vettem”, s bántó dolgokat vág az asszony fejéhez. Tudhatjuk azonban, hogy
kegyetlenségének oka, hogy az asszonyt eltaszítsa magától örökre. Talán még szereti, de már nem
tud vele élni. Ám a végszóban talán már eltúlozta a dolgot, hisz azt állítja, hogy Léda volt általa,
holott a valóságban az asszonynak köszönhet szinte mindent.
Általam mert meg én láttalak
S rég nem vagy, mert már rég nem látlak.”
Kapcsolatukat a “Valaki útra vált belőlünk” c. művel búcsúztatja, valamivel kedvesebben, jelezve
életében az asszony fontosságát:
Érte voltunk jók, ha jók voltunk,
És kacérok és hűtlenek
És most sírva megözvegyedtünk.”
Ezután következik lírájában a második, rövid korszak, a szakítás és a Csinszka-korszak közötti
idő. Ekkortájt habzsolja az életet, a nőket, az alkoholt, az “élet örömeit”. Ám ez egészségére is
kihat, s most már megnyugvásra talál. A talán megnyugvást egy tizenévestől kapja meg, Boncza
Bertától, vagy ahogyan ő nevezi: Csinszkától. A lány rajongóból lett 1915-ben Ady felesége. Ady
lenyugodott, megbékélt a szerelemmel, az élettel, a halállal is. Ám önmagával nem tudott szakítani,
megmaradtak rigolyái, melyeket a békés Csinszka tűrt. S még ez is idegesítette Adyt. Nem bírta, ha
körülötte sündörgött a szerelmes asszony, sok volt a 20 év különbség.
Mégis gyönyörű vallomás Csinszkának az “Őrizem a szemed” melyben leírja, úgy érzi,
megnyugodhat, s talán biztosítja is érzéseiről őt:
Nemtudom, miért meddig
Maradok meg neked,
De a kezedet fogom,
S őrizem a szemedet.”
Kapcsolakat mégis csupán a halál tudta szétválasztani. Ady Endre 1919-es halála volt, hiszen
betegeskedett nagyon sokat, mégis mindenkit megrendített. S maga után hagyott egy szerelmes
feleséget, aki fiatal kora ellenére próbált megnyugvást, biztonságot adni a nyughatatlan kötőnek.
S szerelmi líráját sokan támadták, kapcsolatait, életvitelét sokan elítélté, mégis Ady olyan újítást
adott a magyar lírának, amelyre mindig mindenki emlékezni fog.
A futó és felszínes szerelmi kalandok után Nagyváradon lépett be életébe “az asszony”, az igazi
szerelem, s ez fordulópontot jelentett költői pályafutásában is. Egy kivételes intelligenciájú, széles
érdeklődési körű, az irodalom iránt fogékony, Párizsban élő magyar asszony, Diósy Ödönné Brüll
Adél a Nagyváradi Napló hozzá eljutott számaiban felfigyelt Ady gyakori cikkeire és ritkán
megjelenő verseire. Léda asszony, ahogy a költő elnevezte keresztnevét visszafelé olvasva, művelt
és gazdag nagyváradi zsidó családból származott; férje nagykereskedő volt előbb Szófiában, később
Párizsban. Diósy Ödönné 1903 júliusában már azzal a tervvel jött haza Nagyváradra, hogy kiemelje
a fiatal költőt a vidéki város szűk lehetőségei közül, s magával vigye Párizsba.
Ady otthagyta az újságot, hazament Mindszentre franciát tanulni. Összegyűjtögette az utazás
költségét, kapcsolatokat teremtett pesti lapokkal a majdani párizsi tárcák, cikkek, tudósítások
számára. 1904 február elején érkezett meg Párizsba. A nyüzsgő nagyvárosban idegenül mozgott,
franciául sem igen tudott még, de mellette volt egy izgatóan szép, szabadon gondolkodó, érzékeny
és okos asszony, aki mindenben segítségére volt, betegségében is odaadóan ápolta.
Párizs, mely a szépség, a fényűző gazdagság, a modern kultúra szimbólumává lett a szemében,
felszabadította költői tehetségét. Amit az új francia irodalomból megismert ekkor, az csupán néhány
Verlaine- és Baudelaire-vers lehetett. Ezeket is Léda fordítgatta le neki, a nyelvi nehézségek
szakadékain az ő gyengéd tapintata segítette át.
Egy évig élt Párizsban, 1905 januárjában jött haza. Feszült politikai légkör fogadta itthon. Ellenfelei
érthetetlenséggel, erkölcstelenséggel és hazafiatlansággal, árulással vádolták. Az igazságtalan
vádaskodások meggyűlöltették vele Magyarországot, és feldúlta menekült vissza Párizsba 1906
júniusában. Ott már nemcsak Léda szerelme várta, hanem az a Bakony is, ahol régi betyárok
módjára megbújhatott üldözői elől. Most több mint egy évig maradt távol hazájától.
1904 és 1911 között hétszer járt Párizsban, de Lédával másutt, itthon is találkozott. Ezek a párizsi
tartózkodások egyre rövidültek: a Léda szerelem lassan kezdett kihűlni. A Lédával való áldatlan
viszony formálisan 1912 áprilisában szakadt meg.

TÉTEL LETÖLTÉSEK :

Babits Mihály költészete

HUSVÉT ELŐTT

A Húsvét előtt cím a föltámadást, a béke eljövetelének reményét ígéri. A világháború alatt az
emberi élet, a humanista értékek védelme érdekében tiltakozott az élet- és értékpusztítás ellen. A
költemény szabad versre emlékeztető rapszódia, mely az expresszionizmus felé közeledést mutatja.
A szenvedély szétfeszíti a formákat, s a vers a gondolatok és érzelmek hullámzását követve
hosszabb ill. rövidebb rímtelen sorokra tagolódik.
Ritmusa is idegesen nyugtalan: inkább a hangsúly, mint az időmérték visz lendületet a sorokba.
Zaklatott, egymásba indázó mellékmondatokból felépülő hatalmas versmondat a költemény első,
nagyobb része. A merész igazság kimondásának félelme vissza-visszarettenti, eltéríti a költőt eredeti
mondanivalójától, de a fokozódó belső kényszer végül is legyűri félelmét, s vállalva minden kint,
mégiscsak kimondatja vele azt, amit a hosszú vers elején akart kikiáltani, miszerint elég, béke
legyen végre. A versnek ez a legfontosabb üzenete: a háborús uszítással szemben a béke bátor, soksok
más, merésznek számító gondolatot, új és új motívumot sodor magával a viaskodó, az
akadályokat legyőző erkölcsi erőfeszítés.

Négyszer tér vissza ugyanaz a szenvedést is vállaló feltételes mellékmondat egy visszarettenő,
megszakított főmondat kezdetével. Ezek teremtik meg a rendet, vagyis ezek alkotják a vers
gerincét. A mellékmondat (”akkor is”) folytatása első ízben még csak önbiztatás, nem a végső
gondolat világgá kiáltása. Addig minduntalan nekigyürkőzve az erkölcsi parancs kikerülhetetlen
kötelességének, felidézi a háború embertelenségét, melynek visszatérő szimbóluma egy
Vörösmarty-műből kölcsönzött elem. Nem a szerelmet, embert, életeket pusztító háborús sikereket
ünnepli a vers, hanem azt, aki először ki meri mondani a “béke” szavát. A lírai én annyi késleltető
előkészület után végül maga mondja ki először ezt a szót egy zsúfolt jelzőbokorral kiemelve és
felnagyítva a béke mindent megváltó erejét.
Miután a “szabadító, drága szó” végre elhangzott, a könnyed, magyaros dalforma jelzi a lélek
viharainak elcsitulását: dallamos, kétütemű hetes és hatos sorok váltakozása hirdeti az általános
megbékélést, megbocsátást, a tavaszi újjászületést. A félrimek csengése a húsvéti feltámadási ünnep
alleluját hirdető harangszavát idézi, a mondatok és a ritmikai egységek egybeesése pedig a rendet,
az áhított békét sejteti, ígéri.
Hatását fölerősítik a régi klasszikusokra, Berzsenyi, Vörösmarty, Petőfi s Ady költeményeire való
rájátszások”.

TÉTELEK LETÖLTÉSE :

Babits Mihály életpálya
Babits Mihály : Jónás könyvének elemzése
Babits Mihály : 30 évek lírája
Babits Mihály : Husvét előtt
Babits Mihály prófétai szerepvállalása

Kidolgozott érettségi tételek magyar irodalom 2011

Balassi Bálint költészete

A reneszánsz költő és ember 

1.) Életút:
1554-ben Zólyan várában született. Családjával Lengyelo.-ba menekült. Báthori István „fogságába”
került (2 évig vendégeskedett nála). A török hadjáratokban vett részt. Szerelme Kosonczy Anna (de
viszonzatlan; Nagyciklus versei megszületnek), majd érdekházasságot köt unokatestvérével Doló
Krisztinával. 1594-ben Esztergom ostrománál meghalt. A késő reneszánsz költője volt.
2.)Költészete:
- élete állandó összeütközés a társadalommal és a környezetével, így örökös feszültség vette körül
- a vágyott, de soha el nem ért harmónia költője
- szebb világ ígéretét a szerelem, Isten, természet szépsége és a vitéz élet jelentette, így
költészetének három fő témája: szerelem, vitézség és Isten (ezek egy egységet alkottak)
- versei a Balassa-kódexben maradtak fent, ez tartalmazza a „Nagyciklust”, ami 66 versből áll. 2
csoport: 1-33 vers: házasságáig
34-66 vers: házassága után
Feltehetően 3×33 verset akart írni, az utolsó 33 az Istenes versek lettek volna.
- Balassihoz köthetjük a szövegverset: előtte verseink nem olvasni, hanem énekelni való versek
voltak, ugyan még ő is készen lévő dallamra írta verseit, de ezek szövegei önmagukban is teljes
értékűek
Balassi-versszak: 3 19 szótagos sorból áll, amelyet belső rímek alkotnak: aab, ccb, ddb
Akroszttichon: ha a versfőket összeolvassuk nevet vagy gondolatot adnak ki3.) Reneszánsz:
újjászületést jelent ez a stílusirányzat, az ókori klasszikus szövegek, ismeretek és
ezek hasznosításának művészeti újrafelfedezésére utal, és ezeknek a szellemi tevékenységeknek az
eredményeként az európai kulturális élet általánosságban vett újjászületését is jelöli. A reneszánsz
az újfajta szemléletével az evilági élet felé fordult.
4.) Vitézi és hazafias versei:
alapja az egész költészetének
legkevesebb költeményét ebben a témában írta
teljes értékűek
a férfit állítja a központba: „az emberiség példája”
a halál állandó közelsége és ennek vállalása teszi széppé
nem csak hadi kötelessége, hanem erkölcsi kötelessége is
megjelenik a természet, a végvári élet idillikus oldala, annak művészi rajza (reneszánsz
háttér)TÉTELEK LETÖLTÉSE :
Balassi Bálint : a reneszánsz hatása a szerelmi költészetre


Kidolgozott érettségi tételek magyar irodalom 2011
Bánk Bán elemzése


Péter ispánt (a darabban Petúr) büntette meg, s az is valószínű, hogy a konfliktusnak diplomáciai,
nagypolitikai okai is voltak. Már 1268-ban megjelent Gertrudis meggyilkolásának szépirodalmi
feldolgozása egy ausztriai verses krónikában, az “eset” első magyar lejegyzése a Képes Krónikában
olvasható. Valószínűleg innen került át Thúróczy János krónikájába, Bonfini pedig ezt a művet
használja forrásaként. A krónikaírók maguk sem ismerték, ismerhették a valódi eseménysort, így
már az első feldolgozások értelmezések, fikcionált történetek. Az értelmezések sokfélék, függően a
szerző személyétől, van, aki Bánk (és családja) tragikus történeteként, van aki szerelmi
tragédiaként, van, aki az alattvalói hűség tragédiájaként értelmezi a történetet, az azonban közös a
feldolgozásokban, hogy a királynét mindenki hibáztatja.Valószínű, Bonfini írása indította el a Bánk-
Gertrudis történet irodalmi “karrierjét”, vándortémává válását. A XVI. századtól számos
feldolgozása született Európában és Magyarországon is (pl. Valkai András históriás éneke 1567-
ből).
A történet legérdekesebb külföldi feldolgozásai Hans Sachs XVI. századi német költő és
George Lillo 1730-as drámái, leghíresebb változata Franz Grillparzer (1791-1872) Urának hű
szolgája című műve. Különös, hogy a XIX. században Katona műve mellett két másik magyar
szerző is feldolgozta a témát (Kisfaludy Sándor és Horváth József Elek). Katona műve már forrása
Petőfi Bánk Bán című költeményének, legismertebb feldolgozása Erkel Ferenc operája (1861).

A Bánk Bán története és szereplők jellemzése LETÖLTÉS

Kidolgozott érettségi tételek magyar irodalom

Berzsenyi Dániel tétel
A mű első változata 1796-ban keletkezett, végső formáját 1810-ben nyerte el.
A témát illetően kaphatott ösztönzést Horatiustól, tőle kölcsönözte a strófaszerkezetet is (alkaioszi).
A vers szervezőelve: két idősíkot szembesít egymással – - múlt és jelen képei sorjáznak.
Kulcsszava: az erkölcs – a régi (tiszta) és a mostani (megromlott). Ez az oka a nemzet
hanyatlásának.
I. 1.vsz.
Már az első sor megszólítása (”Romlásnak indult hajdan erős magyar”) kijelöli a témát:
most és jelen szembeállítását.
A szemrehányó két kérdés figyelmeztet a jelen magyarjainak felelősségére.
(Nem látod… Nem látod…?)
II. 2-6.vsz.
Majd a múlt képei következnek 5 versszakon keresztül:
A múltból dicső, értékes példákat sorol fel – kp.i motívuma Buda várának helyt állása–


A múlt vérzivataros volt, külső és belső harcoktól terhes, Budáért sok vér hullt, nem volt könnyű, de
a vár ellenállt az ostromoknak, tatárnak, töröknek, belső pártviszályoknak, testvérharcoknak
(ezerszer véreidet magad tiportad, sok ádáz ostrom, vad tatár, ostromló török, Zápolya öldöklő
százada, szent rokonvérbe feresztő…) – mert az erkölcs még a régi volt.
A témát a 11-13.vsz-ban folytatja.
Büszke öntudattal – patetikusan – sorolja a múlt dicső nagyjainak nevét: Attila, Árpád
A múlt a kemény helytállás, a tiszta, nemes erkölcs, a harcra és tettre kész, serény magyarság
szimbólumává válik.
III. 7-10. vsz
Mindezek ellenpólusaként hangzik fel a komor tölgy-hasonlat: a jelen a lassú halál, a pusztulás
kora.
Mindennek okaiként a következőket hozza fel:
- belső gyengeség
- a jelen elpuhult nemzedéke
- a tiszta erkölcs hiánya
- a henyeség
- a nyelv feledése, idegenek majmolása
IV. 13-14.vsz.
A szerehányó hang elégikusra vált:
fájdalmasan kiált fel, amikor a történelem, a sors kiszámíthatatlan körforgásáról ír.
Ez teszi a hajdani nagyot (Ilion, Karthago, Babylon) semmivé – s ezzel a nemzethalál vízióját vetíti
előre.
Befejezése pesszimista.
Hangnem: A versben mindvégig megtartja a prófétai szerepet, hangnemet.
E/2. személyben int, figyelmeztet, kárhoztat.
Klasszicista és romantika felé mutató vonásai:
- A műben nagy számban fordulnak elő a klasszicizáló, antik műveltségre utaló kifejezések
(sybarita, Herkules, Ilion stb.)
Erre utal a versforma is (alkaioszi stófák).
- Ám a romantika felé mutat az erőteljes nyelv (”energiás szavak”),
a romantikus túlzások,
a meghökkentő metaforák.

TÉTELEK LETÖLTÉSE:

Berzsenyi Dániel : A magyarokhoz elemzés
Berzsenyi Dániel : Életpálya
Berzsenyi Dániel : Verselemzések


Kidolgozott érettségi tételek magyar irodalom 2011

Csokonai Vitéz Mihály

A magyar felvilágosodás korának legkiemelkedőbb költője. Fiatal éveiben korának forradalmi mozgalmaival rokonszenvezett, s ez a napóleoni háborúkat kísérő reakciós hullám közepette nehézzé tette életét. Egy ideig a debreceni református kollégium segédtanára volt, elbocsátása után pedig vándorköltőnek állt. Szerelme és múzsája, a számos versében megénekelt, jómódú családból való “Lilla” (Vajda Julianna) kezének elnyerése érdekében megpróbált állandó munkát találni, de mire sikerrel járt, a lányt férjhez adták.1799 tavaszán felkérik, hogy vállalja el a csurgói gimnázium tanári állását. Május 26-án utazik Csurgóra, falusi környezet fogadja, a község legszebb épülete az új gimnázium. Csokonai itt rektor, tanár, igazgató egy személyben. Teljes erejével veti magát a tanításba. Tanítási módszerének alapja, hogy "gondolkozó és gondolkoztató tanításra" törekszik. Leginkább a poétika, a költészettan oktatásában remekelt. A hiányzó tankönyvek pótlására maga készít jegyzeteket, ilyen céllal írja "A magyar verscsinálásról közönségesen” című tanulmányát. A vizsgákig kevés az idő, de arra mégis futja, hogy betanítsa Somogyban írt darabját melynek címe: Cultura és Pofók.  A helyettes tanári megbízás szeptemberben lejárt de még bemutatták Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak c. művét. Sikert aratott. Nem akart haraggal távozni Csurgóról és Festetics pártfogására továbbra is igényt tartott. Ma emlékpad áll azon a helyen a gimnázium parkjában, ahol legszívesebben tartózkodott. Betegen és szegényen tért vissza Debrecenbe, ahol rövidesen meghalt anélkül, hogy verseit kiadathatta volna. Iskolánk költő-tanárának tiszteletére állandó kiállítás látható 1999. május végétől az épület földszintjén.

A magánossághoz c. vers elemzése

A költemény jelentősége abban rejlik, hogy egy jellegzetesen XVIII. századi versmodellt vesz át, de a klasszicizmustól eltávolodva a romantika érzésvilágához, kifejezésmódjához közelít. A költemény két korszak határán született és két stílus közötti átmenetet képvisel. Szóanyagában egyszerre utal vissza saját rokokó költészetére, és utal előre a romantikáéra.
A vers első szerkezeti egysége (1-3. vsz.) a vershelyzetet rögzíti. Csokonai a pásztorkölteményekhez hasonlóan (lsd. Vergilius költészete) a magány helyéül a völgyet és az erdőt jelöli meg. A harmonikus, idilli táj nem csak külső, hanem egyben a lírai én belső lélekállapotát is tükrözi. Csokonai magány – felfogása Rousseau szemléletét tükrözi: a magányt azért keressük, hogy megtaláljuk benne azt, amit a társas élet nem képes nyújtani. Figyelmeztet azért, hogy túl sok a magányból is megárthat. Erényt és igazságosságot azonban csak ez képes nyújtani.
Ebben a környezetbe kezd töprengeni a lírai alany, ez adja meg a második szerkezeti egységet (4-11. vsz.). Az allegorizált magány-alakhoz  kezd könyörgésszerű beszédbe, imába. A 4-7. vsz.-ban általánosságban sorolja fel a magány lényeges vonásait, majd a 8-11. vsz.-ban a lírai én és a magányosság kapcsolatát helyezi előtérbe. Ezen belül (4-5. vsz.) is kiemeli a társadalmi szférát, amitől idegen ez az életérzés, illetve aki kényszerű álláspontként éli meg ezt az érzést. Ezt elutasítja a lírai én, a magányt mint létformát egyszerre tünteti fel kirekesztésként és a személyiség szabad választásaként, tudatos, erkölcsi döntésként. A magány legfontosabb alkotóelemei szerinte a virtus (erény), a bölcsesség, az ihletett állapot (ezt kapjam meg tehát az, aki a magányt választja).
A 8-11. vsz.-ban a beszélő viszont már a társadalomból való kivetettségét, otthontalanságát, szenvedéseit panaszolják. A lírai én szavai és érzései közti ellentét egyre jobban kiéleződik, és harmadik szerkezeti egységben ez kifejtésre is kerül. A magány dicsőítése csak keserű önvigasztalás csupán, az egyén létproblémáira a megoldást a halál örök magányában véli csak megtalálni.
Csokonai rokokó verseiben az élet és a szerelem többnyire összekapcsolódott az idillel, a játékossággal és az örömmel. Vajda Juliannával kapcsolatos reményeinek szertefoszlása, illetve egyre nyomasztóbb létbizonytalansága azonban egy időre érvénytelenítette a költészetében a rokokó idillt és boldogságfilozófiát. Ekkor került előtérbe a lírájában a szentimentalizmus érzékenysége és stílushatása.
A tihanyi Ekhóhoz
A három elégia közül a legkésőbbi; valamint ez egy korábbi versnek az átdolgozása. 1803-ban került a Lilla-dalok közé. A füredi parton című műnek az átdolgozása ez, mely 1796-ban vagy ’98-ban keletkezett, s eredetileg Rozáliáról volt benne szó.
A vers megszólítottja a visszhang, ki istennőként, segítő nimfaként jelenik meg. Neki panaszolja el a lírai én a bánatát s ő adja vissza a versszakok utolsó sorait. A vers annyiban hasonlít A Magánossághoz, hogy ez is egy megszemélyesítésen alapul. Itt a visszhang azonban nem válik olyan hangsúlyos szereplőjévé a versnek, mint a magány. Az is közös vonásuk, hogy mindketten nőalakok. Az Ekhó szerepe korlátozottabb: csupán felerősítve tovább kell adnia a lírai én keserűségét. Ez a bánat túllépi az emberi mértéket, ezért kell segítségül hívni egy embernél nagyobb erőt, hogy panaszait felerősítve kiáltsa világgá.
Az 1-2. Strófában a lírai én saját élethelyzetét mutatja be: sorsüldözött, hányatott ember segítségül hívja az Ekhót. Felvonul a szentimentalizmus jellegzetes költői eszköztára: halvány hold, jajgatás, sírás, magányos szív. A vers azonban kiemelkedik a szentimentalizmus jegyében fogant átlagművek közül, mivel a lírai én által megszólaltatott bánat valódi sorstragédia, s egy műalkotást mindig elevenné tesz, ha a valósággal érintkezik. A műben kifejtett gondolatok Csokonai korábbi verseiből ismerősek (mivel ez a kései költészetéhez tartozik). Itt is megjövendöl egy eljövendő boldog kort, amelyben majd elismerik őt. Megfogalmazza, hogy a természet bölccsé teszi az embert. A tihanyi Ekhóban Rousseaunak nemcsak gondolatai vannak jelen, hanem őt, magát is megnevezi Csokonai és példaképként áll a szeme előtt. Kortársai nem véletlenül nevezték őt “magyar Rousseau”-nak.
A vers első felében a költő a fokozás stilisztikai eszközével él. Minden versszakban tovább mélyíti a szomorú, sötét lelkiállapotot. Speciális stíluseszköz, a hangszimbolika érvényesül a 3. Strófa első sorában:
“Zordon erdők, durva bércek, szirtok!”
Az r hangok pergő keménysége az élettelen természeti tárgyak közömbösségét teszi érzékelhetővé, s mindent azért, hogy élesebb legyen a kontraszt, amikor utána az emberi világ érzéketlenségéről szól. A Magánossághoz-tól eltérően ez a vers már tisztán elégia. Az elégia műfaji követelménye, hogy a végén feloldást tartalmazzon. Ez mutatkozik meg az utópikusan fölvázolt jövőképben: lesz egy eljövendő kor, amikor a lírai én sírhelye szent zarándokhely lesz, a kései utódok fölismerik és értékelik az ő úttörő szerepét.

LETÖLTHETŐ TÉTELEK :

Csokonai Vitéz Mihály komplett tananyag
Csokonai Vitéz Mihály szerelmi költészete
Csokonai Vitéz Mihály felvilágosodás korszaka


Kidolgozott érettségi tételek magyar irodalom

Dante : Isteni színjáték


Az Isteni színjáték elemzése: A Pokolban nyerik el a földi bűnök, gonoszságok büntetésüket. A
meghalt bűnösök itt szenvednek, bár valódi testük fent, a földben van. A mű hőse érdeklődő
kíváncsisággal járja a kárhozottak birodalmát, mindent tudni szeretne. Kutatja a híres embereket,
elsősorban honfitársaival, “latinokkal” szeretne találkozni. Hírt akar vinni róluk az élőknek, hogy
figyelmeztesse földi kortársait a bűnök riasztó következményeire. Elismeri a büntetés jogosságát, de
részvétet, szánalmat kelt szívében a sokfajta szenvedés. Paolo és Francesca történetét hallva ájultan
esik össze. Francesca maga meséli el tragikus végű szerelmüket. Férje fivérével, Paoloval együtt
szerelmi lángra lobbantak egymás iránt. A férj bosszút állt rajtuk, s mindkettőjüket megölte. Ő a
testvérgyilkosok poklában van jelenleg.


Francesca ajkáról háromszor jajdul fel a szerelem szó,
hiszen ez volt csupán a bűnük. A költőt meghatotta a szerelmesek sorsa, együttérzett velük, hiszen
maga is érezte a szerelem gyötrő kínjait. A Pokol lakói tisztában vannak bűneik súlyosságával, egy
részük szégyenkezik, átkozza ostobaságát, de vannak olyan lelkek is, akik büszkén viselik sorsukat,
s a Pokolban sem adják fel gőgjüket. Dante a teológus tudásának mércéjével rangsorolja a bűnöket
és szabja ki az érte járó szenvedéseket. Rend és hierarchia uralkodik a Pokolban is. 14 fokozata van
például a csalásnak. A bűnösök a következő öt nagy csoportra oszthatók: mértéktelenek, eretnekek,
erőszakosok, csalók és árulók. A Pokol tornácán találkozik a kereszteletlenekkel, Vergiliussal,
Homérosszal, Horatiusszal, Ovidiusszal és Lucanusszal. A Pokol legmélyebb helyén, a Föld
középpontjában áll, félig jégbe fagyva a háromfejű Lucifer. Három szájával tépi a három legfőbb
árulót. Leginkább Júdást gyötri, ki Jézust árulta el. Másik két szájában szenved Brutus és Cassius,
Julius Caesar gyilkosai. Odüsszeusszal a rossz, hamis tanácsadók között találkozik. Odüsszeusz
bűnét (Trója elfoglalását a faló segítségével) meg sem említi: benne a világot megismerni vágyó
hőst csodálja. A költő ismeri a homéroszi eposz hősének tetteit, de most életének további sorsa és
halála érdekli. A történet: húsz évi távollét után Itáliába hazatérve Odüsszeusz képtelen volt élvezni
a jómódot, a kényelmet. Régi vágya a világ megismerésének óhaja újra útra kényszeríti. Az antik
felfogás szerint Herkules oszlopa Giblaltárnál a világ végét jelenti, azon túl tilos volt hajózni.
Odüsszeusz mégis túlmegy a szoroson és a Föld másik féltekéjére jut ki. Az a hegy, amit a
messzeségből megpillantottak, a Purgatórium hegye lehetett, oda azonban nem lehet élő embernek
tengeren eljutnia. Ezért pusztult el a viharban Odüsszeusz hajója.
Fő műve egyszerre összefoglalás és új kezdeményezés. Összegzi az egész középkor világképét, de
már nemzeti nyelven. Eszmerendszere keresztény, de az antik kultúrát is felidézi, s ily módon
előkészíti a reneszánszot. Középkori vonásai: számmisztika, bűnök igazságos elítélése, műfaj,
nyelve, a holt lelkek éreznek és mozognak. Reneszánsz vonás: beteljesült szerelem (Paolo és
Francesca), ókori irodalmi szereplők felvonultatása, Odüsszeusz megjelenése. Dante felismeri, hogy
olyan emberekre van szükség, akiknek tudásvágya van.

Dante : Isteni színjáték letöltése


Kidolgozott érettségi tételek magyar irodalom

Franz Kafka

Franz Kafka : Átváltozás
Prágában született német származású zsidó. Ez a származás idegenség érzetét fogja kialakítani.
Negatív élmények fűzik édesapjához. Alapvető élmény a félelem, szorongás, mely meghatározza
későbbi életérzését. Egész életében hivatalnokként dolgozott egy balesetbiztosítási intézetben.
Nappal a tipikus hivatalnok, éjszakai énje az író. Műveit halála után adták ki. Barátja, Max Brod
rendezte össze a kéziratait.
Igazából nem tudott kapcsolatokat kialakítani. Tüdőbetegségben halt meg Bécs mellett.
Írói világának jellemzése
- Magány, elidegenedés és a szorongó létbizonytalanság írója
- Jellemző rá a felébredés motívum, de ez az ébredés nagyon gyakran a nyomasztó rémálom
- Szereplők egy kiismerhetetlen világban élnek, sorsukat ismeretlen törvények, ismeretlen hatalmak
irányítják
- Kafkánál a világ abszurd, a hős nem érti sem a világot, sem saját helyét a világban
- Hősei egyidejűleg élnek a reális és az irreális világban
- Az ember elszigetelődik, emberi kapcsolatai eltorzulnak, mesterkéltek, üresek és erkölcsileg
romlottak lesznek
- Grosteszk látásmód: tragikum és komikum vegyülése jellemzi
- Minden műve sokféleképpen értelmezhető, gazdag a jelentéstartalmuk
Az átváltozás
Erre a műre vonatkozik az a jellegzetesség, hogy a fantasztikus és a reális összekapcsolódik,
egyszerre van jelen.
Nyitómondat
: ébredés motívum


Írói magatartás
- Rendkívül hűvös, tárgyilagos előadásmód
- Sem azonosulás, sem ellenérzés nem figyelhető meg
Rövid történet
Gregor Statusa családját eltartó, maradi kispolgár volt, akinek szellemi érdeklődését betölti az újság
és a menetrend tanulmányozása. Egy napon arra ébred, hogy bogárrá változik. A megváltozott
helyzetben az események gyorsan felperegnek. Családja elég furán viseli ezt az átváltozást, nem is
foglalkoznak vele igazán. Annyira elhanyagolják, hogy a takarítónő söpri ki majd a szobából a
tetemet, s a család megkönnyebbül a szörnyű tehertől.
Főhős jelleme
- Szorgalmas, lelkiismeretes, kizárólag a munkájának élő ügynök
- Viselkedése az átváltozás után abszurd, az érdekli, hogy lekéste a vonatot
- Családtagok reakciója is abszurd
- Gregor viszonya a családtagokhoz: nincsenek mély kapcsolatok a családban, Gregor jobban
kötődik a családtagokhoz, mint azok hozzá
- Ő a családfenntartó, a többiek azonban eszköznek tekintik, noha a végén kiderül, hogy el tudnák
tartani magukat
- Gregor nem élt emberi életet, féregként élt, hiányoztak az emberi kapcsolatok az életéből, ezért
nem volt meglepő az átváltozás
- Átváltozás után az emberi tartalmak felerősödnek, bogárként Gregornak több emberi vonása van
- Emberi mivoltára utal szobája bútorzatainak védelme és a zene szeretet
- Gregor halálával visszaáll a természetes rend, a megrendülés, a katarzis elmarad.
Az átváltozás oka: értelmezések sokfélesége
- Gregor bűnös volta a világ abszurditásából következik
- Gregor átváltozása a főhős tudatalattijának kitörése az embertelen világból
- Idegennek érzi magát a világgal, családjával s önmagával szemben is, annyira, hogy még teste is
mássá, idegen lénnyé válik

LETÖLTHETŐ TÉTELEK :

Franz Kafka életpályája, munkássága
Franz Kafka : Átváltozás


Kidolgozott érettségi tételek magyar irodalom 

Gogol Nyikolaj Vaszilijevics


 
Nyikolaj Vaszilijevics Gogol
Gogol teremtette meg az orosz realizmust.Több műfajban is alkotott,írt regényt,novellát és
drámát is.Teljes képet adott koránok Oroszországáról.Puskin jóbarátja volt,akitől nemcsak
bátorítást hanem felhasználható irodalmi témákat is kapott.Első jelentős alkotása a Tanyai
esték(1832) című novelláskötet volt.Dosztojevszkij így nyilatkozott róla:’’mindnyájan Gogol
köpönyegéből bújtunk ki.”Legismertebb drámája:A revizor(1836).Az egész komédia egy torz
tükör,alaphangulata gúnyos és leleplező.A revizor olyan hivatalnok,aki felülbírál.Az egész műben
egy hamis revizor szerepel,de a mű végén megjelenik az igazi,ez a mű csattanója.
Holt lelkek(1842):Körkép.Csicsikov a főszereplője a történetnek,aki a meghalt jobbágyok iratait
gyűjti össze,hogy nagyon gazdagnak tűnjön.
Fő művei közé tartozik még:Az őrült naplója.


A köpönyeg (1842)
Hivatalnok novella,amit többször átdolgozott,kiegészített,míg végleges formáját el nem nyerte.A
mű hangvétele és ábrázolásmódja groteszk.A groteszk a komikumnak egy fajtája,amely szélsőséges
elemek együttes hatásával vált ki nevetséges hatást.Így például lehet valami egyszerre torz,rút vagy
borzalmas,ugyanakkor mulatságos,kedves,bájos.Összhatásában adják ezek a groteszket.A
Köpönyeg témája nem mulatságos,a komikus,illetve groteszk hatást az előadásmód váltja
ki.Stílusirányzatát tekintve kritikai realista.Ábrázolja a valóságot,azaz a kora orosz
társadalmát,elsősorban a városi életet és a kishivatalnokok helyzetét tükrözi.Bírálja a
valóságot.Szereplői típusokvannak benne,így a főszereplő Akakij Akakijevics a kis hivatalnok
típusának szerepét tölti be.Petrovics,a szabó,a nagyhatalmú elöljáró.Stílusára jellemző a
részletező,aprólékos leírás.Gogol megpróbálja a történetet kívül szemlélni,hangvétele objektív,de a
végső megoldásban együttérez hősével.
Története röviden:
Akakij Akakijevics tragikomikus sorsán keresztül rajzol Gogol hiteles képet a pétervári kis-,és
nagyhivatalnokok világáról hiteles képet.A címben jelzett köpönyeg köré szerveződik az egyszerű
cselekmény.Akakij félévnyi koplalással összegyűjti az új köpönyeg elkészítéséhez szükséges
összeget.A maga nemében kiváló ruhadarab elkészül, s ezzel fordulópontjához érkezik a
kishivatalnok élete.A köpenyt azonban elrabolják, s ez elindítja végzetes kálváriáját,aminek
következtében meg is hal.A történet fantasztikus zárlatában kísértetként tűnik fel,s köpenyeket
ráncigál le a járókelőkről,s végül bosszút áll a vele egykor kíméletlen’’tekintélyes személyeken”.
A kritikai realizmus jellemző jegyei a műben:
Pontosan leírja a hivatalt és a hivatalnokokat.Akakij lakásának és életkörülmé-nyét is igen
objektívan írja le,csakúgz,mint a szabó lakását.A városröl,a bálröl és a köpenyről hiteles képet ad.
Típusok a műben:
Akakij Akakijevics:Unalmas,alacsony képességű,szegény,bátortalan,helyzete
kilátástalan,kiszolgáltatott,lenézett,magányos,csúf,ámde nyugodt,béketűrő.Szereti a
munkáját,nagyon korlátolt, spórolós.Ugyanúgy hal meg,mint ahogyan élt.Egyetlen életcélja van,a
köpönyegre való pénz összegyűjtése és annak elkészíttetése.
Petrovics:Róla nem sokat tudunk meg,csak annyit,hogy sokat iszik és pénzéhes.
Tekintélyes személy:Lenéző,nem törődik a szekény ember sorsával,lelkiismeretfurdalás nélkül
tipor bele Akakij lelkébe.
A műről:
Gogol írása nem klasszikus értelemben vett novella,hanem annál nagyobb terjedelmű és
összetettebb témájú elbeszélés.Bár története nem nélkülözi a döntő fordulatot(Akakij
feltámadása)és a csattanót(a tekintélyes személy kifosztása),a megszokottnál szélesebb távlatot
mutat be az elbeszélő.Anekdotái,közbeszúrásai révén a hivatalnokvilág keresztmetszetét rajzolja
meg,a hierarchia legalsó fokától a legfelsőig. Mellékszereplőinek jellemzésével és a történet csodás
elemeivel pedig tovább szélesíti az ábrázolás körét.A csoda Gogolnál nem romantikus toldalék.A
mű társadalombírálata,a különbségek bemutatása az egyes rétegek között.Akakij helyzete az
előkelők helyzetéhez viszonyított,s ez a társadalombírálat lényege,Akakijnek nem szolgáltat senki
sem igazságot.A fantasztikus befejezés eltér a realista stílustól,de mivel Gogol nem tud jobb
megoldást,így szolgáltat igazságot hősének.A mesevilágba,a fantasztikumba menekül.
GOGOL KOMPLETT TANANYAG LETÖLTÉSE

Kidolgozott érettségi tételek magyar irodalom

görög líra, lírai műfajok


 
Görög Líra , lírai műfajok
A líra a három alapvető műnem egyike. A szó jelentése eredetileg héthúrú lanton előadott énekre
utal. A görög költészetben kezdetektől fogva két típusa alakult ki: a monodikus líra (egyénileg
mondott, egyéni érzelmet kifejező) és a kardal költészet (közösségi érvényű, közösen előadott).
Alapvető lírai műfajok:
1.) Dal:
Talán a legősibb lírai műfaj, leginkább megőrizte kapcsolatát a zenével és a tánccal. Többnyire
alapvető, egynemű (homogén) emberi érzelemnek (öröm, bánat) kifejezője.
Osztályozása:
1. szerzőiség szerint
a. népdal: Gyakori benne a virág és természet metaforika, melyeknek többnyire szimbolikus,
gyakran erotikus töltete van. Verselése ütemhangsúlyos, leggyakrabban felező nyolcas. Rímelése:
párosrím.
b. műdal:
Az európai költészettörténetben 2 jellegzetes típusa alakult ki:
1. Sanzon típusú: Erős dallamosság, hangulatiság jellemzi.
2. Lied típusú: Filozofikusabb, bölcseleti jellegű, az egyéni érzés a kimondás pillanatában
egyeteme- sül, általános értelművé válik (Goethe)
2. Témája szerint:
a. altatódal
b. bölcsődal
c. nászdal
d. munkadal2.) Óda:
Ünnepélyes, magasztos hangú költemény. Akkor keletkezik, ha a költő akarata, szándéka, törekvése
megegyezik közösségével, közönségével, de születhet az elszigeteltség fájdalmas lélekállapotában
is; de nem születhet egyetemes érvényű, közösségi érdekű megvilágosodás, illumináció nélkül. A
legősibb költői eszközökhöz, stilisztikai és retorikai eszközökhöz szívesen visszanyúló műfaj. Az
ódában az érzelmi és gondolati elem egyensúlyt tart; az érzelem ereje emeli mind magasabbra a
gondolatot, az értelem pedig korlátok közé szorítja az érzelmet.
Az európai költészettörténetben két típusa alakult ki:
a.) Pindaroszi óda: Ünnepélyesebb, nyelvileg gazdagabb és zaklatottabb, érzelmileg gazdagabb.
b.) Horatiusi óda: Tanító, bölcseleti szándékú.
Az ún. klasszicista korok a horatiusi, a romantikus korok a pindaroszi ódát részesítették előnyben.
3.) Himnusz:
a.) Az óda műfajkörébe tartozó költemény. Az ódától vallásos tematikája, vallásos utalásai
különböztetik meg. Jellegzetes szerkezete már a görög himnuszköltészetben kialakult: A B A
szerkezet (A = odafordulás és megszólítás, a könyörgés tárgyának kifejtése; B = érvelés, a kérdés
részletezése, gyakran hivatkozás az isten, istenek tetteire, életére; A’= a kérés megismétlése). A
XVIII. század közepétől kezdve a vallásos tematikát az isten, istenek személyét gyakran elvont,
nemes eszme helyettesíti.
b.) Egy nemzet, egy közösség azonosságtudatát kifejező, jelképező ének.
4.) Rapszódia:
Az óda műfajkörébe tartozó lírai alkotás. Jellemzője, hogy a gondolati és érzelmi elemek
egyensúlya megbomlik; az érzelmi túlfűtöttségből származik belső feszültsége, a hangnem
izgatottsága. Ez gyakran a külső formában is megjelenik: váltakozó hosszúságú sorok, hiányos
mondatok stb. (pl.: Petőfi: Egy gondolat bánt engemet)
5.) Epigramma:
A görög költészetben minden disztichonban írt, feliratra szánt költemény. Mai értelemben
egy gondolat rövid, csattanós formában való kifejtése.
a.) Epitaphium: sírfelirat
b.) Xenia: irodalmi, művészeti tárgyú epigramma
6.) Elégia: a klasszikus antik poétikában minden epigrammánál hosszabb disztichonban írt
költemény tartalmi és hangnemi megkötöttség nélkül. A római költészetben Horatiusnál,
Tibullusnál, Propertiusnál már megjelenik a fájdalmas, lemondó hangulat, mely
későbbiekben a műfaj jellemzője lesz. Az újkori költészet és esztétikai gondolkodás
történetében Schiller 1795-ös A naiv és szentimentális költészetről című tanulmányában
fogalmazza meg az elégikus világlátás lényegét. E szerint elégia eszmény és valóság, ideál
és reál összeütközése a versben, s a fájdalmas, lemondó, borongós hangulatot az okozza,
hogy a valóság erősebbnek bizonyul az eszménynél. Az elégia értékesztétikai
megközelítésben köznapi mértéket meg nem haladó értékek hiányát vagy elvesztését
regisztrálja.
7.)
Ekloga:
Eredetileg pásztori környezetben játszódó, bukolikus költemény. A szó jelentése szemelvény, s arra
utal, hogy Vergilius pásztori költeményei közül tizet választott kiadásra. A műfaj atyja a görög
Theokritosz, akinél még valódi pásztorok dicsérik a természeti szépségeket, a vidéki életet.
Vergilius hősei már álruhás pásztorok, valójában költők, filozófusok, akik a jelennel szemben a múlt
vagy eljövendő aranykort idézik. Ezt a lehetőséget ismeri föl századunk harmincas éveinek második
felében Radnóti Miklós, s teszi a műfajt világképe legfontosabb hordozójává.